XXX ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW GÓRNICZEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podsumowała swoją działalność na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Okazją ku temu było XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, które zorganizowano 19 czerwca br. w Katowicach. W czasie spotkania zaprezentowano także wyniki finansowe Izby za 2016 rok oraz przeprowadzono głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu organizacji.

Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawił delegatom dokonania Izby od czerwca 2016 roku do czerwca 2017 roku. – Gdy przed rokiem pod koniec czerwca zdawane było sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej, sytuacja górnictwa oraz firm pracujących na rzecz branży była ciężka. Dziś niestety nie możemy powiedzieć, że jest lepiej. Okres, którego dotyczy tegoroczne sprawozdanie Rady, był dla wszystkich niezwykle trudny. Drastyczny spadek cen węgla kamiennego na rynkach światowych, jego nadpodaż, zaostrzająca się polityka energetyczno- klimatyczna i wcielana różnymi metodami polityka dekarbonizacji to tylko niektóre z czynników, które postawiły rodzimy przemysł wydobywczy przed widmem całkowitej zapaści. Bardzo zła kondycja finansowa spółek węglowych
negatywnie wpłynęła i wpływa na kooperujące z nimi firmy i instytucje tzw. zaplecza górniczego. W tych warunkach Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zintensyfikowała swoją aktywność jako reprezentant interesów polskich producentów węgla i firm okołogórniczych. Konsekwentnie realizowała wytyczone
przez Radę Izby podstawowe kierunki działania – stwierdził Olszowski.

Prezes GIPH zaznaczył, że głównym celem realizacji zadań programowych Izby było prowadzenie działań przeciwstawiających się polityce antywęglowej kreowanej zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i krajowym. Zwrócono również uwagę na konieczność wykorzystania rodzimych zasobów węgla kamiennego i brunatnego oraz wykazanie szkodliwości rugowania tych paliw dla krajowej i unijnej
gospodarki. Działania te prowadzone były w czterech kierunkach. GIPH monitorowała sytuację
górnictwa i jego otoczenia w Unii Europejskiej oraz prowadziła działania lobbingowe na rzecz sektora zarówno w organizacjach i instytucjach europejskich, jak i krajowych. Organizowana była pomoc dla członków Izby oraz prowadzono lobbing na rzecz zmian systemu prawnego utrudniającego  funkcjonowanie górnictwa i jego otoczenia. Izba podejmowała również działania na rzecz promocji
członków GIPH, a także prowadziła działalność szkoleniową i informacyjną.

– Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Walne Zgromadzenie. Jest to okazja, by podziękować  wszystkim członkom Izby za wkład w miniony rok. Rok, który pomimo różnych dyskusji i komentarzy
na temat podjętych decyzji, był rokiem ważnym dla branży – stwierdził wiceszef resortu energii. Wiceminister Tobiszowski podziękował także prezesowi GIPH Januszowi Olszowskiemu za  zaangażowanie w działania podejmowane na forum Unii Europejskiej. Po wiceministrze głos zabrali senatorowie Probierz i Gawęda. Pierwszy z nich poruszył kwestię absurdalnej polityki klimatycznej prowadzonej przez UE, a drugi wspomniał o natychmiastowej reakcji senatu ws. procedury żółtej kartki.
Następnie delegaci członków Izby mogli zapoznać się z wynikami finansowymi organizacji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GIPH przedstawiła jej przewodnicząca Aleksandra Mraczek-Krzak.
Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zgromadzenia. Oznacza to, że zarząd Izby otrzymał absolutorium, co pozwala stwierdzić, że statutowe zadania Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz cele wytyczone przez Radę i członków Izby były w okresie  sprawozdawczym skutecznie realizowane. Zgromadzenie było także okazją do przedstawienia nowych  członków Izby. Do organizacji na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy dołączyli: 2RHP Sp. z o.o., CHITEC  S.A. oraz Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Obecnie do Górniczej Izby Przemysłowo- Handlowej należy 74  członków zatrudniających łącznie ponad 100 000 pracowników.

KAROLINA KORD
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

fot. M. Dorosiński


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij