PODSTAWOWE INFORMACJE:
Redakcja czasopisma „Inżynieria Górnicza” przyjmuje do druku prace oryginalne, przeglądowe, doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne oraz opisy przypadków z zakresu górnictwa.

Artykuły przesyłane do publikacji nie mogą być ani uprzednio publikowane, ani złożone do redakcji innych czasopism.

Teksty powinny być przesłane do redakcji  w języku polskim i dodatkowo mogą być w języku angielskim. Publikacje będą poddane recenzji oraz korekcie pod względem błędów językowych.

Wysłanie pracy do publikacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu publikacji.

Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, rycin, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie uprawniające do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w regulaminie Inżynierii Górniczej, a w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Redaktorowi oraz Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z nadesłanymi materiałami bądź do nich się odnoszących, a zgłoszonych przez osoby trzecie, Autor zgłaszający zwolni Redaktora oraz Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

Przed wysłaniem artykułu proszę zapoznać się z wytycznymi dla Autorów.

WYTYCZNE DO ARTYKUŁÓW ORYGINALNYCH

1. Strona tytułowa Wszystkie informacje odnoszące się do Autorów powinny być umieszczone w osobnym dokumencie.

Dane, które powinny być w nim zawarte:

 • tytuł artykułu (w języku polskim oraz angielskim)

 • imię i nazwisko Autora (Autorów)

 • tytuły naukowe i stanowiska Autora (Autorów)

 • afiliacja Autora/Autorów,

 • adres do korespondencji, telefon oraz e-mail.

Te informacje nie będą udostępniane Recenzentom.

2. Streszczenie składające się z nie większej niż 700 liczby znaków. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe (do 5 słów). Streszczenie i słowa kluczowe powinny być przesłane w języku polskim oraz angielskim.

3. Artykuł powinien zawierać: wstęp, metodologię, dyskusję, wnioski, podsumowanie oraz spis literatury. Tekst powinien być poparty jak największą liczbą rycin, zdjęć czy tabel jako uzupełnienie i wzbogacenie publikacji. Na końcu artykułu powinien znaleźć się spis rycin ujętych w artykule. Ryciny i tabele opatrzone odpowiednimi podpisami powinny znaleźć się w osobnym pliku.

Konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawiasach kwadratowych […]. Cytowania powinny być oznaczone cyframi arabskimi. Piśmiennictwo może zawierać maksymalnie 25 pozycji (tylko te, na które są powołania w tekście). Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania spisu piśmiennictwa, zastrzegając w tekście artykułu, że jest ono do wglądu w Redakcji.

4. Ilustracje

Oryginalne zdjęcia, slajdy, rysunki, schematy. Rysunki i schematy mogą mieć formę wydruku komputerowego.

Zapis elektroniczny:
Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie:tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr

Jeśli zdjęcie było wcześniej publikowane, opis powinien zawierać dokładną informację nt. oryginalnego źródła. Autor powinien posiadać pisemną zgodę na publikację takiego zdjęcia. Ważne, by w tekście znalazły się wszystkie odnośniki do załączonych zdjęć.

5. Tabele

Numeracja tabel musi być podana cyframi arabskimi, w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Każda tabela musi być opatrzona tytułem umieszczonym pod tabelą. Pełna zawartość tabel powinna być także przygotowana przez autora w dwóch wersjach językowych. Jeśli tabela była wcześniej publikowana, opis powinien zawierać dokładną informację nt. oryginalnego źródła. Autor powinien posiadać pisemną zgodę na publikację.

Tabele powinny być zapisane w formacie tekstowym (Word lub Excel), nie graficznym.

W tekście muszą znaleźć się wszystkie odnośniki do załączonych tabel.

6. Piśmiennictwo: liczba pozycji jest ograniczona do 25; konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawias, numeracją arabską; w przypadku dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie możliwość nie publikowania listy piśmiennictwa, zastępując ją informacją „Piśmiennictwo - .... pozycji - w redakcji”. Pozycje piśmiennictwa ułożone w kolejności cytowania mają obejmować tylko autorów cytowanych w artykule. Każda wyszczególniona pozycja piśmiennictwa musi być wymieniona i ujęta w tekście w formie wspomnianego odnośnika. Ponumerowane piśmiennictwo należy ułożyć od akapitu, pozycja pod pozycją.

Kolejność danych bibliograficznych:

 • w pozycjach czasopism - nazwisko autora (autorów) i inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie, rok, tom, numer zeszytu, strona początkowa oraz strona końcowa;

 • w pozycjach książkowych - nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.

7. Prace autorów wstępnie ocenia redakcja. Nadesłane prace przedstawiane będą do wglądu jednemu lub większej liczbie członków Rady Naukowej czasopisma. W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez członka Rady Naukowej niezwłocznie przekażemy autorowi stosowne propozycje i wnioski. Prace niespełniające podstawowych kryteriów publikacji będą odrzucane.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd.).

9. Prawa autorskie

Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

10. Przeniesienie praw autorskich

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) zobowiązani są do przesyłania prac tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani nie złożonych do redakcji innych czasopism. Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienie na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważnienie Wydawnictwa Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.

Do przesyłanych prac musi być dołączone oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów pracy:

Niżej podpisani oświadczają, że praca (tytuł) ..... jest oryginalna, nie była dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do druku w innym czasopiśmie.

CHECKLISTA DLA AUTORÓW:

 • strona tytułowa zawierająca: tytuł artykułu (w języku polskim oraz angielskim), imię i nazwisko Autora (Autorów), tytuły naukowe i stanowiska Autora (Autorów), nazwę instytucji

 • streszczenie (w języku polskim oraz angielskim)

 • tekst artykułu

 • na końcu artykułu powinien znaleźć się spis zdjęć, rycin i tabel

 • ryciny, pliki graficzne w formatach: tif, eps, jpg;

 • tabele wraz z opisami

 • oświadczenie dotyczące oryginalności pracy

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: m.machura@elamed.pl

 

 

 

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij