Inżynieria Górnicza wydanie nr 3-4/2017
Inżynieria Górnicza wydanie nr 3-4/2017

Bieżące wydanie „Inżynierii Górniczej” jest ostatnim numerem wydanym w roku 2017 i niejako podsumowującym miniony rok oraz otwierającym kolejny. W numerze poruszona jest m.in. tematyka dotycząca kontroli i bezpieczeństwa urządzeń transportu górniczego, automatyzacji pracy urządzeń w górnictwie podziemnym oraz innowacyjnych rozwiązań transportu pionowego w kopalniach. Ponadto, w numerze 3-4/ 2017, odnajdą Państwo kolejny felieton dr. inż. Jerzego Kickiego oraz relacje z najważniejszych konferencji i targów branży górniczej.

Życzenia

Życzenia - Barbórka 2017

Z okazji święta Barbórki, redakcja wraz z zaprzyjaźnionymi firmami branżowymi składa wszystkim Górnikom najserdeczniejsze życzenia.

Rynek

Rynek

Nowości z branży

TARGI KATOWICE 2017

od 29 sierpnia do 1 września br. odbywały się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2017. Blisko 400 wystawców z całego świata przez 4 dni prezentowało swoją ofertę na ponad 20 000 metrów kwadratowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Konferencja „Węgiel w okresie transformacji energetycznej”

Konferencja „Węgiel w okresie transformacji energetycznej” odbyła się 29 sierpnia br. W Katowicach i była istotną częścią Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2017. Konferencję zorganizowała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

Konferencja KOMTECH 2017

18-20 września br. w Szczyrku odbyła się 18. edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność” KOMTECH 2017. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali Minister Energii oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

VI edycja Konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”

Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” odbyła się 2-4 października 2017 r. w hotelu Villa Verde w Zawierciu i zgromadziła 103 osoby. Organizatorem konferencji była redakcja „Promotora BHP”. Wyższy Urząd Górniczy objął konferencję patronatem honorowym, zaś KGHM oraz Polska Grupa Górnicza – patronatem merytorycznym. Gospodarzem spotkania była firma CEMEX.

Od przeszłośco do przyszłości

Dziesięć powodów, dla których piszę o złocie

Złoto – to metal o bardzo ciekawej przeszłości, a przed nim pasjonująca przyszłość. Jakie powody złożyły się na historię i co może czekać ten metal już wkrótce i w dłuższej perspektywie? DR INŻ. JERZY KICKI przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej fot. iStock

Techniki i technologie

Koncepcja kontrukcyjna czerpaka ładowarki kołowej do pracy w niskich wyrobiskach

W artykule zaprezentowano nową koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego czerpaka o pojemności do 2 m3 usprawniającego pracę ładowarki kołowej w niskich wyrobiskach. Zaprojektowany został nowy sposób mocowania czerpaka do wysięgnika, który pozwolił na ograniczenie gabarytów wyrobiska (głównie wysokości) koniecznych do przemieszczania się ładowarki oraz całkowitego wysypania urobku. Konstrukcja została dostosowana do montażu na wysięgnikach ładowarek najczęściej stosowanych obecnie. Opracowany został model 3D czerpaka przy pomocy programu Solidworks. Na wykonanym modelu przeprowadzono analizę kinematyczną, porównując możliwości kinematyczne nowego czerpaka z dotychczas stosowanymi konstrukcjami. Przedstawiono także wyniki analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych w celu weryfikacji poprawności założeń konstrukcyjnych nowego rozwiązania.

Charakterystyka prowadzenia linowego w świetle obowiązującego prawa

W artykule scharakteryzowano stosowane w Polsce rozwiązania prowadzenia linowego oraz konstrukcje lin prowadniczych i odbojowych. Omówiono istotne zmiany w znowelizowanym Prawie górniczym.

Osiągnięcia w dziedzinie automatyzacji pracy ładowek wozów odstawczych i wozów wiertniczych w górnictwie podziemnym

W artykule sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie. Opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn. Szczególny nacisk położono na sposoby nawigacji maszynami w górnictwie podziemnym. Jak dotąd w dziedzinie automatyzacji osiągnięto pozytywne rezultaty, wprowadzając ją do wozów wiercących długie otwory strzałowe oraz do ładowarek i do wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią.

Zwalczanie zagrożenia wywoływanego pyłem w zakłądach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego

W opracowaniu przedstawiono metody administracyjno-prawne i organizacyjne zwalczania zagrożenia wywołanego pyłem. Zaprezentowano przedmiotowe akty prawne z tego zakresu i przykłady rozwiązań organizacyjnych. Opisano także metody techniczne zwalczania zapylenia w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, prezentując rozwiązania odpylaczy służących do wychwytywania pyłu powstającego w technologicznych procesach przeróbczych i transportowych, których rozwiązania konstrukcyjne powstały w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG.

MOBILNA PLATFORMA KONTENEROWA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE TRANSPORTU PIONOWEGO

W artykule zaprezentowano innowacyjną platformę kontenerową przeznaczoną do napędu górniczych wyciągów szybowych. Przedstawiono rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające poprawę efektywności ekonomicznej specjalistycznych prac szybowych.

Transport

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE SPECJALNE ZABUDOWANE W SZYBIE „WYZWOLENIE”

W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania obejmujące transport osób i materiałów oraz możliwości zastosowania platform szybowych do prac w wyrobisku pionowym – szybie. Istotą zagadnienia jest zastosowanie urządzeń transportowych specjalnych – urządzeń dźwignicowych pozwalających na realizację układu transportu i prac szybowych.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

ROZWÓJ MAŁOGABARYTOWYCH URZĄDZEŃ DO WENTYLACJI POMOCNICZEJ WRAZ Z KIERUNKAMI ICH ZASTOSOWAŃ

W artykule omówiono zasadę działania i parametry pracy układu wentylacyjnego opartego na dmuchawie z napędem elektrycznym oraz podano przykładowe możliwości jej zastosowania. Opisano rozwój konstrukcji dmuchawy strumienicowej w postaci dmuchawy eżekcyjnej i eżektora hydraulicznego.

Bezpieczeństwo

UDOSTĘPNIANIE WYROBISK ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH W CELACH TURYSTYCZNYCH – DZIAŁANIA KSZTAŁTUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO NA PRZYKŁADZIE TRAS PODZIEMNYCH MGW W ZABRZU

Celem działań podjętych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu było podniesienie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych. Dla realizacji tego celu przeprowadzono audyt bezpieczeństwa, obejmujący między innymi przegląd dokumentacji, szczegółową analizę tras turystycznych pod względem bezpieczeństwa zwiedzających oraz funkcjonowanie prowadzonej działalności turystycznej w aspekcie Prawa geologicznego i górniczego. W wyniku przeprowadzonych audytów i wykonanych analiz stwierdzono, że poziom bezpieczeństwa jest stosunkowo wysoki, występują jednak pewne usterki i niedociągnięcia.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij