Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2016
Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2016

W pierwszym numerze w 2016 r. odnajdą Państwo artykuły poruszające tematykę źródeł finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych, nowoczesnych odstaw taśmowych na przykładzie oddziału KWK Marcel czy metod wybierania resztek pokładów węgla kamiennego.

Rynek

Rynek

Rynek

25-lecie Góniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Relacja z zainaugurowanych 20 stycznia 2015 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach obchodów 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Od przeszłośco do przyszłości

Historia Ewolicji innowacji... I nie tylko

Kolejny felieton autorstwa Jerzego Kickiego na łamach Inżynierii Górniczej.

Zarządzanie

Umowy off take jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych

W artykule zaprezentowano umowy off take (odkupu) jako źródło alternatywnego finansowania w branży górniczej. Wskazano przyczyny szybkiego rozwoju umów odkupu w świetle dekoniunktury na rynkach surowców mineralnych oraz problemów wynikających z pozyskania finansowania na nowe projekty geologiczno-górnicze. Jednocześnie wskazano typy umów off take oraz przedstawiono przykłady ich zastosowania w przypadku realizacji działalności w formule project finance w branży górniczej.

Wpływ wprowadzenia 5-zmianowego systemu organizacji pracy na wyniki produkcyjne KWK „Piast”

W artykule przedstawiono, jaki wpływ na wielkość wydobycia, efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i parku maszynowego miało przejście przez kopalnię „Piast” z 4-zmianowego na 5-zmianowy system pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby oddziałów ścianowych i przodkowych. Przeprowadzono również analizę wpływu wprowadzenia 5-zmianowego systemu pracy na nałożone przez Kompanię Węglową S.A. zadania produkcyjne (wydobycie), przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby oddziałów ścianowych. Wprowadzając 5-zmianowy system pracy, założono, że nie będzie miał on wpływu na pogorszenie bezpieczeństwa pracy załogi oraz jakości wykonywanych robót.

Ekonomiczne i społeczne skutki wdrożenia 6-dniowego systemu organizacji pracy w KWK „Rydułtowy-Anna”

Przedmiotowy artykuł dotyczy ekonomicznych i społecznych aspektów wprowadzenia w Oddziale KWK „Rydułtowy-Anna” Kompanii Węglowej S.A. 6-dniowego systemu organizacji pracy. Pilotażowo projekt ten został wprowadzony od maja 2015 roku i trwa nadal (w ograniczonym jednozmianowym systemie). W artykule zostaną przedstawione społeczne aspekty tego rozwiązania, w tym opinie załogi na temat korzyści dla pracowników i zakładu. Zaprezentowane zostaną także wyniki ekonomiczne osiągane w takim modelu (wpływ na poprawę akumulacji na sprzedaży węgla), wpływ na jednostkowy koszt produkcji w poszczególnych miesiącach 2015 roku. Poza częścią opisową dane ekonomiczne zostały zaprezentowane w formie wykresów.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Pozyskanie i wykorzystanie metanu do klimatyzacji i produkcji energii elektrycznej w kopalniach węgla kamiennego

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania metanu z kopalń, w tym z powietrza wentylacyjnego pozyskiwanego pod ziemią, do produkcji chłodu wykorzystywanego w układach klimatyzacji lokalnej lub grupowej. Przedstawiony układ technologiczny jest unikalny w skali Europy. Wykorzystanie ujętego metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń do produkcji chłodu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, zmniejszoną emisję metanu do atmosfery, przez co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie powstawania efektu cieplarnianego i zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych przez zakłady górnicze.

Rozwój małogabarytowych urządzeń do wentylacji pomocniczej wraz z kierunkami ich zastosowań

W artykule przedstawiono zasady lokalnej wentylacji pomocniczej wraz z możliwościami stosowania różnego typu urządzeń wentylacyjnych do przewietrzania małoprzekrojowych wyrobisk górniczych, komór, pomieszczeń itp.

Transport

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Marcel”: nowoczesna odstawa taśmowa – krokiem w przyszłość

W artykule zostały opisane zmiany przeprowadzone w funkcjonującej odstawie centralnej kopalni KWK „Marcel” uwarunkowane rozpoczęciem eksploatacji pokładów w części marklowickiej obszaru górniczego kopalni. Przedstawiono opis urządzeń oraz przebieg instalowania wysokowydajnego układu transportu.

Techniki i technologie

Metody wybierania resztek pokładów węgla kamiennego – część I. Wybieranie chodnikami

Autorzy w kilku częściach przedstawią stosowane wcześniej i obecnie metody wybierania resztek pokładów. W niniejszym artykule przedstawiono różne systemy wybierania chodnikami: chodnikami z podsadzką, chodnikami z wdzierkami oraz chodnikami z lokowaniem skały płonnej.

Wydłużenie odstawy głównej do poziomu 600 w nawiązaniu do upadowej odstawczo-transportowej jako istotne przedsięwzięcie restrukturyzacji technicznej kopalni „Marcel”

W artykule przedstawiono etapy modernizacji odstawy i transportu w kopalni „Marcel” w oparciu o budowę i wydłużenie upadowej odstawczo-transportowej. Wydłużenie upadowej do poziomu 600 umożliwiło uproszczenie modelu odstawy i transportu w części marklowickiej, a kopalnia uzyskała szereg dodatkowych korzyści. Obecnie upadowa odstawczo-transportowa jest osią kopalni łączącą poziomy 400 i 600 z powierzchnią zakładu górniczego oraz z zakładem przeróbki mechanicznej węgla. W artykule przedstawiono założenia funkcjonowania upadowej oraz scharakteryzowano parametry odstawy i transportu w upadowej, w tym uzyskane korzyści.

Techniczne i ekonomiczne aspekty połączenia części systemów odstawy kopalń „Chwałowice” i „Jankowice”

W artykule opisano techniczne i ekonomiczne aspekty istniejącego połączenia technologicznego kopalń, jak również planowane, konieczne zamierzenia w celu dostosowania istniejących oraz wykonania nowych wyrobisk, pozwalające na prowadzenie wydobycia z pokładów zalegających w obszarze górniczym kopalni „Chwałowice” poprzez ciąg technologiczny kopalni „Jankowice”. Ponadto pokazano zalety i wady planowanego rozwiązania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij