Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2015
Inżynieria Górnicza wydanie nr 2-3/2015

W najnowszym numerze Inżynierii Górniczej przedmiotem uwagi stała się profilaktyka zwalczania zagrożenia pyłowego. Poruszono również problem metanowości kopalń GZW w kontekście zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla oraz przedstawiono systemy krótko-frontowe eksploatacji węgla jako alternatywę dla systemów ścianowych.
Zapraszamy do lektury!

Rynek

Informacje dotyczące górnictwa oraz spis ważniejszych imprez branżowych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Problem metanowości kopalń GZW w kontekście zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

Eksploatacja węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w coraz większym stopniu jest powiązana ze współwystępującym w pokładach węgla metanem. Spośród 29 czynnych kopalń tylko 4 z nich i 2 niewielkie zakłady górnicze prowadzą eksploatację w warunkach niemetanowych. Stan metanowości kopalń w GZW jednoznacznie wskazuje na wagę i skalę tego problemu oraz pilną potrzebę jego komplementarnej oceny, a w konsekwencji – podjęcia dodatkowych działań, w tym działań długofalowych, w celu jego ograniczania i rozwiązania.

Prawidłowe projektowanie systemów wentylacji lutniowej z uwzględnieniem kosztów zużycia enenergia-ergii elektrycznej

Artykuł opisuje czynniki składające się na efektywne działanie instalacji lutniowej zapewniającej żądany przez zakład górniczy strumień objętościowy powietrza w przodku.

Nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki zwalczania zagrożenia pyłowego na przykładzie zakładu przeróbki mechanicznej Węgla KWK „Budryk”

W artykule pokazano nowe rozwiązania w profilaktyce zwalczania zagrożenia pyłowego, służące bezpośrednio do pozbawienia pyłu lotności. Większość przedstawionych rozwiązań bazuje na zwalczaniu obłoku pyłowego za pomocą mgły wodnej, wytworzonej poprzez odpowiednio zabudowaną instalację rozpraszającą wodę lub wodę z dodatkowymi środkami chemicznymi.

Eksploatacja złóż

Remont maszyn i urządzeń pod eksperckim nadzorem

Doświadczenia związane z funkcjonowaniem nadzoru eksperckiego nad remontami maszyn i urządzeń energomechanicznych pokazały, że zastosowanie takiego rozwiązania przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom prowadzonych w kopalniach procesów naprawczych i konserwacyjnych.

Identyfikacja głównych źródeł hałasu na drodze odstawy głównej poziomowej w kopalni węgla kamiennego

W publikacji przedstawiono charakterystykę odstawy głównej poziomowej kopalni węgla kamiennego, w której została przeprowadzona identyfi kacja głównych źródeł hałasu. Zaprezentowano wyniki badań wstępnych identyfi kacji oraz badań szczegółowych na drodze odstawy głównej poziomowej, które następnie przeanalizowano i zinterpretowano.

Odpady z górnictwa węgla kamiennego – wytwarzanie, zagospodarowanie i wpływ na środowisko

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego pod względem pochodzenia oraz składu petrograficznego. Na tle wydobycia węgla przedstawiono dane dotyczące ilości odpadów powęglowych poddanych odzyskowi oraz unieszkodliwianych przez składowanie. Omówiono podstawowe regulacje prawne związane z odpadami powęglowymi, wpływ ich składowania na środowisko oraz główne kierunki zagospodarowania.

Artykuł promocyjny

Innowacyjność pod szyldem KGHM ZANAM

KGHM ZANAM sukcesywnie wprowadza na rynek innowacyjne prototypy produkowanych przez siebie maszyn i urządzeń.

Techniki i technologie

Systemy krótko-frontowe eksploatacji węgla jako alternatywa dla systemów ścianowych

W artykule przedstawiono analizę porównawczą eksploatacji partii pokładu klasycznym systemem ścianowym oraz systemem krótko-frontowym. Wskazano na możliwość wykorzystania systemu krótko-frontowego jako alternatywnego systemu eksploatacyjnego. Omówiono wyniki przeprowadzonej analizy w celu wykazania, że zastosowanie alternatywnych systemów eksploatacyjnych (krótko-frontowych) może być dla przedsiębiorstw górniczych ekonomicznie opłacalne oraz prowadzić do wydłużenia żywotności kopalń.

Systemy krótko-frontowe eksploatacji węgla jako alternatywa dla systemów ścianowych

W artykule przedstawiono analizę porównawczą eksploatacji partii pokładu klasycznym systemem ścianowym oraz systemem krótko-frontowym. Wskazano na możliwość wykorzystania systemu krótko-frontowego jako alternatywnego systemu eksploatacyjnego. Omówiono wyniki przeprowadzonej analizy w celu wykazania, że zastosowanie alternatywnych systemów eksploatacyjnych (krótko-frontowych) może być dla przedsiębiorstw górniczych ekonomicznie opłacalne oraz prowadzić do wydłużenia żywotności kopalń.

Artykuł promocyjny

Zdalny serwis, czyli diagnoza na odległość

Niezawodność linii technologicznych i maszyn roboczych w dzisiejszych czasach staje się zagadnieniem coraz bardziej złożonym. Jeszcze przed zakupem urządzeń należy dokładnie przeanalizować dostępność zaawansowanych usług serwisowych, które zapewnią szybki zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zdalny serwis, czyli diagnoza na odległość

Niezawodność linii technologicznych i maszyn roboczych w dzisiejszych czasach staje się zagadnieniem coraz bardziej złożonym. Jeszcze przed zakupem urządzeń należy dokładnie przeanalizować dostępność zaawansowanych usług serwisowych, które zapewnią szybki zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Techniki i technologie

LSM składy Materiałów Wybuchowych na Przykładzie KWK „Ziemowit”

Na podstawie swoich doświadczeń Kopalnia Ziemowit, wspólnie z konsorcjum fi rm COIG S.A. oraz Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A., stworzyła pilotażowy system ewidencji środków strzałowych „LSM Składy Materiałów Wybuchowych”. Został on opracowany z powodu zmian zachodzących w przepisach prawa Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym systemu było uszczelnienie dystrybucji MW, które przedostawały się w niepowołane ręce i były wykorzystywane w atakach terrorystycznych. System ten składa się z programu informatycznego realizującego procesy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki [3], opartego o wiedzę Działu Techniki Strzałowej KW S.A. oddziału KWK Ziemowit oraz z niezbędnego, odpornego również na warunki dołowe, sprzętu technicznego.

Artykuł promocyjny

Innowacyjny system zabezpieczeń połączeń śrubowych

Zastosowana w produktach Nord-Lock metoda działająca w oparciu o zwiększenie napięcia w śrubie w pełni zapobiega odkręcaniu się śrub i nakrętek poddawanym wibracjom i obciążeniom dynamicznym.

Linia energooszczędnych taśm Firmy CONBELTS S.A.

W Biurze Badań i Rozwoju doskonalimy technologie wytwarzania energooszczędnych taśm przenośnikowych na bazie lekkich i bardziej wytrzymałych kompozytów i nanokompozytów.

Techniki i technologie

Wyższość pracy struga węglowego nad kombajnem ścianowym przy urabianiu węgla kamiennego z pokładów o średniej grubości

W wyniku malejących zapasów węgla w pokładach o dużej miąższości konieczne jest rozpatrywanie najefektywniejszych rozwiązań urabiania węgla w pokładach o miąższości średniej i niskiej. Trudne warunki eksploatacyjne wymagają instalacji wysoko wydajnego kompleksu. Wśród licznych czynników oddziałujących na pracę kompleksu urabiającego kilka z nich szczególnie wpływa na jego efektywność.

Rozszerzenie logistyki materiałowej o śledzenie przepływu materiałów pod ziemią w zakładach górniczych

W artykule przedstawiono zagadnienia rozszerzające informatyczny obszar wsparcia logistyki materiałowej, dotyczące systemu śledzenia przepływu materiałów w łańcuchu dostaw. Omówiono defi nicje określenia traceability (identyfi kowalności) oraz uwarunkowania prawne jego wdrażania. Wskazano na wielość obszarów związanych z produkcją oraz logistyką (np.: zakupy materiałów, magazynowanie, przygotowanie do produkcji, przetwarzanie, pakowanie, transport i dystrybucja), które należy uwzględnić w systemie śledzenia ruchu materiałów. Omówiono sposoby identyfi kacji materiałów i lokalizacji w łańcuchu dostaw, w tym nowoczesne technologie, takie jak np. RFID. Przedstawiono proces dostawy materiałów pod ziemię w zakładach górniczych węgla kamiennego oraz zaprezentowano rozwiązanie informatyczne w zakresie śledzenia materiałów w systemie SZYK2.

Artykuł promocyjny

Złączki Ilok™ – łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze wydobycie

Złączka iLok™ fi rmy Gates już potwierdza swoją wartość w kopalniach głębinowych. Jedne z najważniejszych amerykańskich fi rm górniczych: Bridger Coal (Wyoming) i Bowie Resources (Colorado) odkryły wartość eksploatacyjną nowych złączek.

Bezpieczeństwo

Restrukturyzacja górnictwa poprzez zmianę systemu organizacji procesu wydobywczego na przykładzie PG Silesia

Artykuł ma na celu zaprezentowanie nowego spojrzenia na sposób organizacji procesu wydobywczego w Polsce. Zostały w nim przedstawione najważniejsze aspekty formalnoprawne organizacji czasu pracy w polskich kopalniach oraz innowacyjność rozwiązań wprowadzonych w tym zakresie przez PG Silesia Sp. z o.o. Następnie omówiono proces modernizacji tej kopalni. W celu podkreślenia znaczenia prezentowanych zmian, wydajności osiągane obecnie przez PG Silesia odniesiono do zdolności produkcyjnych osiąganych przez inne polskie kopalnie. Na koniec przytoczono również korzyści techniczne wynikające z opisywanych rozwiązań.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij