Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2015
Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2015

Kierunki rozwoju maszyn, efektywność wydobycia czy spieniony inhibitor górniczy SIG-1 to tylko niektóre z interesujących zagadnień, których tematyka została poruszona na łamach najnowszego wydania "Inżynierii Górniczej". Polecamy również: Pożary podziemne - uwarunkowania prawne oraz Proces remontowy wentylatora głównego przewietrzania kopalni.  Zapraszamy do lektury! W numerze znalazły się również informacje dotyczące XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Rynek

Szkoła Eksploatacji Podziemnej już po raz dwudziesty czwarty

To już 70 lat!

70 lat temu w Bytomiu przedsiębiorstwo Budowa Szybów i Roboty Górnicze rozpoczęło świadczenie usług górniczych, a od 2008 r. działa jako Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Artykuł promocyjny

Teraźniejszość i przyszłość górnictwa – nowoczesne, energooszczędne systemy napędowe ABB maszyn wyciągowych, oparte na technologii AC DTC

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Proces remontowy wentylatora głównego przewietrzania kopalni – studium przypadku

Ze względu na specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym istotny jest sposób ich doboru oraz eksploatacji, który uwzględnia zmieniające się w trakcie pracy warunki. Przedstawiony został proces remontowy wentylatora głównego do przewietrzania wyrobisk kopalnianych i zastosowane w tym procesie rozwiązania. Porównano proces remontowy przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością i po jego wprowadzeniu oraz wskazano na efekty, jakie przyniosło przedsiębiorstwu wprowadzenie tego systemu.

Pożary podziemne – uwarunkowania prawne

W artykule omówiono rodzaje pożarów podziemnych występujących w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące zagrożenia pożarowego w wyrobiskach górniczych. Dobór odpowiedniej profilaktyki przeciwpożarowej oparty jest na wyznaczaniu wartości trzech wskaźników: przyrostu tlenku węgla, ilości tlenku węgla i wskaźnika Grahama. Podano także wybrane środki pozwalające na zwalczanie tego zagrożenia.

Artykuł promocyjny

KGHM ZANAM pokazał transportowego „ROBUSTA”

Eksploatacja złóż

Efektywność kompleksów ścianowych w aspekcie planowania i harmonogramowania produkcji

W artykule omówiono najważniejsze aspekty efektywności kompleksów ścianowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji posiadanych narzędzi planowania i monitorowania produkcji stosowanych w Kompanii Węglowej S.A. W ostatnich latach obserwuje się zahamowanie wzrostu, a w niektórych przypadkach nawet regres wskaźników wydajnościowych ścian wydobywczych. Z tego względu niezwykle ważny jest dalszy rozwój analizy i oceny efektywności produkcji i podejmowanie działań konsekwentnego planowania. Szczególną uwagę zwrócono na implikacje harmonogramowania produkcji w systemie informatycznym.

Techniki i technologie

Efektywność wydobycia a innowacyjne wyroby do intensyfikacji transportu urobku

Ciągła intensyfikacja wydobycia urobku węgla kamiennego na świecie wymaga stosowania nowych rozwiązań technologicznych. W ciągu ostatnich kilku lat na rynku branży górniczej pojawiły się innowacyjne produkty, których zainstalowanie w przenośnikach zgrzebłowych pozwoliłoby podnieść jego niezawodność i poprawić efektywność eksploatacji węgla.

Kierunki rozwoju maszyn do mechanicznego drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych

W artykule przedstawiono problemy związane z mechanicznym drążeniem wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych. Opisano obecnie stosowane rozwiązania kombajnów chodnikowych oraz przedstawiono kierunki rozwoju maszyn do mechanicznego drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych, pozwalające na efektywne wykonywanie tych wyrobisk. Opisano zarówno nowe rozwiązania konstrukcyjne kombajnów chodnikowych, jak też narzędzi urabiających i ich uchwytów oraz urządzeń do prac pomocniczych.

acjonalizacja zużycia energii do napędu promieniowych wentylatorów głównego przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych

W referacie omówiono ocenę doboru wentylatora głównego przewietrzania do sieci wentylacyjnej kopalni oraz przedstawiono stawiane im wymagania. Opisano, w jaki sposób cechy konstrukcyjne wentylatora promieniowego wpływają na jego parametry oraz przedstawiono sposoby dostosowania parametrów pracy wentylatora głównego przewietrzania kopalń typu WPK do ekonomicznego pola pracy.

Spieniony inhibitor górniczy SIG-1 - wytwarzanie i zastosowanie

W artykule przedstawiono zastosowanie piany na bazie surowców mineralnych – spienionego inhibitora górniczego SIG-1 jako środka obniżającego skłonność węgla do samozapalania poprzez dezaktywację jego powierzchni, czyli w znacznym stopniu wydłużającego okres inkubacji pożaru. Przedstawiono również modułowy mieszalnik MP – zespół urządzeń służący do wytworzenia i podawania spienionego inhibitora górniczego SIG-1 do miejsca zastosowania.

Problemy eksploatacyjne skażonej mikrobiologicznie cieczy hydraulicznej HFAE

Narzędzia informatyczne podwyższające kompetencje interpersonalne osób dozoru ruchu i kompetencje fachowe robotników – projekt PROFI

Istotnym elementem tworzenia bezpiecznych warunków pracy jest szkolenie pracowników w zakresie zagrożeń oraz ryzyka, jak również kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy. W artykule przedstawiono innowacyjne narzędzia informatyczne oraz nowoczesne formy prezentacji wiedzy na potrzeby kształtowania umiejętności technicznych i interpersonalnych. Przedstawiono przykłady rozwiązań z zakresu zaawansowanej wizualizacji komputerowej, materiałów interaktywnych oraz list kontrolnych. Prezentowane rozwiązania są efektem realizacji projektu PROFI, finansowanego w ramach Programu Badań Stosowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Artykuł promocyjny

SUPERBOLT®– połączenia śrubowe na miarę naszych czasów

SUPERBOLT® to innowacyjna, a wręcz rewolucyjna technologia skręcania śrub i prętów gwintowanych. To proste i skuteczne systemy połączeń śrubowych, zwłaszcza wielkogabarytowych. Połączenia śrubowe SUPERBOLT® znalazły zastosowanie niemalże w każdej dziedzinie przemysłu na całym świecie.

Techniki i technologie

Wpływ modernizacji realizowanych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla na poziom hałasu emitowanego do środowiska

W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów emisji hałasu do środowiska z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Marcel” w aspekcie wykonanych modernizacji elewacji oraz ciągu technologicznego w perspektywie czasu oraz ich wpływu na zmiany tych wartości.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij