Nowy zarząd Enei zamierza budować innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną. Stawia na poprawę niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, w oparciu o polskie paliwo - węgiel kamienny. Oznacza to bliższe powiązanie Bogdanki z Eneą.

Nowy zarząd stawia sobie za główny cel dalszy rozwój oraz umacnianie pozycji Grupy na polskim rynku energii elektrycznej i paliw.

- Rozpoczęliśmy prace nad założeniami do nowej strategii, aby uwzględnić fakt włączenia Bogdanki do Grupy Enea w naszych programach rozwojowych i inwestycjach w perspektywie średnio i długoterminowej - podkreśla prezes Enei, Mirosław Kowalik. - W bliższym i dalszym otoczeniu naszej firmy zachodzi wiele zmian. Dotyczą one także regulacji krajowych i unijnych, bezpośrednio wpływających na sektor, w którym działa Grupa. Powinniśmy być dobrze przygotowani na te zmiany oraz wpisywać się w plany Ministerstwa Energii i rządowy „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Chcemy zorientować się na budowę i rozwój silnej innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej, mającej potencjał finansowy do realizacji programów rozwojowych i innowacyjnych – deklaruje Kowalik.

W październiku 2015 r. Grupa Enea stała się właścicielem łącznie 66 proc. akcji LW Bogdanka.  Dzięki transakcji Grupa ma możliwość zrealizowania szeregu synergii na poziomie operacyjnym, finansowym oraz organizacyjnym. W kolejnych miesiącach będzie koncentrować się na przygotowaniu integracji obu przedsiębiorstw i identyfikacji długoterminowych inicjatyw zwiększenia wartości. To pokazuje, że właściwy model biznesowy współpracy energetyki i górnictwa może mieć głęboki ekonomiczny sens i budować wartość Grupy dla jej akcjonariuszy.

W 2015 r. przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Enea ukształtowały się na zbliżonym poziomie jak w 2014 r. i wyniosły 9.848 mln zł. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście o 9,5 proc., wyniosła 2.130 mln zł. W minionym roku najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 1.139 mln zł. Najwyższy przyrost EBITDA - o 157 mln zł, czyli 21,2 proc. - odnotowano w segmencie wytwarzania. Na wyniki obszaru wytwarzania w 2014 r. i 2015 r. największy wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci rozpoznania w II kwartale 2014 r. 257 mln zł i w III kwartale 2015 r. 293 mln zł przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych. Po wyłączeniu wpływu tych zdarzeń EBITDA segmentu wytwarzania wzrosła rok do roku o 121 mln zł, czyli 25,2 proc. Segment obrotu, odnotowując wzrost o 18,4 proc. rok do roku, wygenerował wynik EBITDA w wysokości 126 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka, działalność Grupy została rozszerzona o segment wydobycia, który przez podlegające konsolidacji ostatnie dwa miesiące 2015 r. wypracował 156 mln zł EBITDA.

Skonsolidowana strata netto w wysokości 399 mln zł była konsekwencją ujęcia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Grupy, którego wpływ na wynik netto wyniósł -1.418 mln zł. Po wyłączeniu odpisu wynik netto Grupy Enea wzrósł o 12,0 proc. rok do roku i ukształtował się na poziomie 1.019 mln zł.

LW Bogdanka wypracowała w 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 1.885 mln zł oraz wynik EBITDA w wysokości 686 mln zł. Oznacza to, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej i presji spadku cen węgla na wyniki, wskaźnik rentowności EBITDA spółki, sięgający w minionym roku 36 proc., pozostaje na ponadprzeciętnym dla branży poziomie. Osiągnięte w 2015 r. wyniki zostały obciążone odpisem w kwocie -625 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów. Dokonanie odpisu nie wpłynęło na bieżącą działalność operacyjną spółki ani na jej sytuację płynnościową. Wynik netto LW Bogdanka za 2015 r., bez uwzględniania odpisu, wyniósł 226 mln zł. Bogdanka zrealizowała zakładany na miniony rok plan produkcji węgla handlowego na poziomie ok. 8,5 mln ton oraz sprzedaż na poziomie ok. 8,6 mln ton.

 - Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające ceny, nie obciążone odpisem wyniki należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwentnej realizacji programu dostosowującego działalność spółki do możliwości sprzedażowych. Obejmował on optymalizację wydobycia, dalszą redukcję kosztów oraz optymalizację nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia. Potwierdziliśmy i umocniliśmy naszą pozycję jako najbardziej efektywnej i najskuteczniej reagującej na warunki rynkowe kopalni w Polsce - powiedział Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki.

Enea będzie w dalszym ciągu aktywnie działać w obszarze innowacji i wspierania nowych technologii, wpisując się w ten sposób w program rozwoju krajowej gospodarki. Wpływ na rozwijanie technologii mają zmieniające się warunki rynkowe oraz otoczenie prawne. Grupa dostrzega, że projekty badawczo-rozwojowe mają potencjał rozwiązywania istotnych problemów energetyki. Wymagają jednak zaangażowania znacznych środków i nakładu czasu oraz skutecznych metod oraz struktur zarządzania tym obszarem.
Enea również w dalszym ciągu zamierza działać na rzecz środowiska i otoczenia. Jednym z istotnych elementów skutecznego zarządzania rozwojem Grupy jest właściwa komunikacja z jej głównymi Interesariuszami oraz budowa zaufania do firmy i podejmowanych przez nią działań.

Enea


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij