Po czterech kwartałach 2015 r. Grupa Kopex odnotowała 497,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej przy przychodach ponad 1,09 mld złotych.

Strata operacyjna obejmująca dokonane w ciężar wyniku odpisy na aktywa niefinansowe wyniosła prawie 440 mln zł, a EBITDA – po uwzględnieniu tych odpisów w wysokości 368 mln zł – wyniosła -287 mln zł.

Na pogorszenie raportowanych wyników wpływ miały przede wszystkim niższe przychody z działalności operacyjnej oraz dokonane w czwartym kwartale odpisy. W czwartym kwartale po uwzględnieniu odpisów strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 503,7 mln zł przy przychodach 224,1 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 448,3 mln zł, a EBITDA -407 mln zł (po uwzględnieniu odpisów).

Łączna wartość odpisów dokonanych w czwartym kwartale na aktywa niefinansowe ujęte w wyniku operacyjnym wyniosła prawie 368 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się m.in. odpisy wartości firmy przypisanej do segmentu górnictwo (292 mln zł) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów nierotujących i prac rozwojowych segmentu górnictwo. Odpisy na aktywa finansowe wyniosły 62 mln złotych, a łączna wartość odpisów to przeszło 430 mln złotych.

- Biorąc pod uwagę sytuację całego sektora górniczego nie tylko na rynku krajowym ale także rynkach światowych, prezentowane po czwartym kwartale wyniki nie powinny zaskakiwać – przyznaje członek Zarządu i Dyrektor ds. Finansowych Kopex S.A. Krzysztof Zawadzki. – Raportujemy dużą stratę zarówno na poziomie zysku netto, jak i zysku operacyjnego oraz wskaźnika EBITDA. Bez dokonanych odpisów EBITDA Grupy Kopex wyniosłaby za cztery kwartały 81 mln złotych. Po odpisach raportujemy -287 mln złotych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że choć ten uzasadniony ekonomicznie zabieg księgowy wpływa na wyniki finansowe, to nie ma on charakteru pieniężnego, to znaczy nie wpływa bezpośrednio na zmniejszenie środków pieniężnych posiadanych przez Grupę.

Segment usług górniczych w okresie czterech kwartałów wypracował 18,8 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach przekraczających 250 mln złotych (-26% rdr). Spadek zysku operacyjnego i przychodów to konsekwencja mniejszych zrealizowanych przerobów  – wydatki inwestycyjne w Polsce na wyrobiska spadły w trzecim kwartale o 39% rdr podczas gdy 87% przychodów segmentu pochodzi z rynku krajowego.

Każdy kolejny kwartał 2015 roku pogłębiał i tak trudną sytuację na polskim rynku inwestycji górniczych” – mówi prezes Zarządu Grupy Kopex Bogusław Bobrowski. – „Szczególnie  to widać w nakładach inwestycyjnych na maszyny. W ciągu roku spadły one aż o 45%  w trzecim kwartale i wyniosły zaledwie 78 mln złotych.

Segment maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego odnotował w okresie czterech kwartałów 481,4 mln zł przychodów (-36% rdr) i ponad 446 mln zł straty operacyjnej.  437 mln zł straty operacyjnej odnotowano w samym czwartym kwartale. Wynika to  ze zrealizowanych odpisów na aktywa niefinansowe w wysokości 367 mln zł oraz niższych  od planowanych przychodów w czwartym kwartale z wyżej marżowych kontraktów zagranicznych m.in. z Argentyny i Rosji.

Segment urządzeń elektrycznych w okresie czterech kwartałów wypracował 3,5 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach przekraczających 88,5 mln zł (-38% rdr). Wpływ na spadek przychodów segmentu miał spadek przychodów na rynku krajowym, szczególnie w drugim półroczu. W czwartym kwartale segment urządzeń elektrycznych odnotował wzrost przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych (+19% rdr). Wzrost przychodów z RPA (+28,4% rdr) wynikał z kumulacji dostaw dla klientów ograniczonych we wcześniejszym okresie strajkami w przemyśle.

W okresie czterech kwartałów Grupa Kopex wypracowała w segmencie górnictwo 551,9 mln zł (58,8%) przychodów na rynku krajowym i 386,4 mln zł (41,2%) na rynkach zagranicznych. Największym rynkiem eksportowym były Rosja ze sprzedażą 148 mln zł, Serbia (83,8 mln zł) i Argentyna (46,7 mln zł). W segmencie pozagórniczym przychody Grupy w okresie czterech kwartałów wyniosły 155,4 mln zł, z czego 50,8% pochodziło z rynków zagranicznych.

Na koniec 2015 roku dług netto Grupy Kopex wzrósł o 60 mln zł do kwoty 550 mln złotych  w stosunku do poprzedniego kwartału. W całym 2015 roku dług netto wzrósł o 189 mln złotych, co wynikało z ujemnych przepływów w działalności inwestycyjnej Grupy, wypłaty dywidendy oraz płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. W konsekwencji wzrostu zadłużenia i niższej EBITDA spowodowanej dokonanymi odpisami, wskaźnik długu netto do EBITDA wzrósł w trzecim kwartale do poziomu 6,8.

Z końcem 2015 roku spadł kapitał obrotowy netto Grupy i na koniec grudnia wynosił  596 mln złotych (-35 mln rdr). W relacji rocznej wzrósł poziom zapasów i należności  handlowych, co bezpośrednio wynika z istotnego pogorszenia bieżącej realizacji spłaty należności przez spółki górnicze i wydłużania terminów płatności. W relacji rok do roku obniżeniu uległ poziom aktywów z tytułu umów o usługi budowlane. Cykl konwersji gotówki wydłużył się do 197 dni. Na koniec 2015 roku łączny backlog Grupy Kopex wyniósł 1,18 mld złotych, z czego na rynek krajowy przypada ponad 977 mln zł. Segment usług górniczych ma zamówienia na 682,5 mln zł, segment maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego na 261,7 mln zł, a segment urządzeń elektrycznych na 18,6 mln złotych. 180 mln złotych to wartość zamówień od przemysłu energetycznego, głownie na dostawę konstrukcji stalowych do budowy Elektrowni Jaworzno III.

Trudna sytuacja sektora górniczego wpływająca bezpośrednio na sytuację finansową Grupy Kopex, przyczyniła się do podjęcia przez Zarząd kroków zmierzających do przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej obejmującej między innymi poprawę efektywności operacyjnej a także uporządkowanie struktury grupy kapitałowej w celu wzrostu synergii jej funkcjonowania. Zarząd będzie dążył do aktywizacji sprzedaży eksportowej i dalszego rozwijania zaplecza serwisowego, dywersyfikacji produktowej i budowy nowych kompetencji oraz oferty kierowanej na rynki pozagórnicze. Dalsze dezaktywacja majątku nieoperacyjnego i ścisła kontrola przepływów operacyjnych, zadłużenia i  poziomu kapitału obrotowego netto mają na celu powrócenie  do konserwatywnego poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA. W drugiej połowie roku Grupa Kopex planuje uzyskanie koncesji na eksploatację w planowanej Kopalni Przeciszów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij