Inżynieria Górnicza wydanie nr 3/2014
Inżynieria Górnicza wydanie nr 3/2014

Przodkowy magazyn urobku – selekcja i gromadzenie urobku z robót przygotowawczych tematem wydania. Polecamy: gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla poprzez skojarzone układy energetyczne, próby mechanizacji robót związanych z likwidacją chodników przyścianowych oraz rozwój techniki urabiania niskich pokładów na Ukrainie. W numerze przedstawiamy nowe rozwiązanie systemu monitoringu procesu odwiertu przodka oraz sposoby ograniczenia emisji hałasu.

Rynek

Rynek

Zmagania drużyn ratowniczych zakończone

IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego, które odbyły się w Polsce, już za nami. Na Śląsku gościły drużyny z trzynastu krajów świata, m.in.: z Chin, ze Słowacji, z Kazachstanu, Australii i Kanady. Polskę natomiast reprezentowało pięć zastępów ratowników.

Kopalnia warta inwestycji

Jednym z prelegentów podczas konferencji „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie” organizowanej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Sp. z o.o. w Lędzinach był Michal Heřman, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o., który przedstawił aktualną sytuację ponownie otwartej kopalni. O procesie odbudowywania zakładu i bezpieczeństwie pracy rozmawiał z Joanną Pruchnicką.

Fińska technologia Miilux w polskim górnictwie

Wprowadzenie właściwych rozwiązań materiałowych stosowanych m.in. w maszynach górniczych stanowi jeden z istotnych czynników racjonalizacji kosztów eksploatacji złóż. Właściwy dobór materiałów, z których wykonywane są przede wszystkim części robocze maszyn, ma decydujący wpływ m.in. na ich niezawodność i żywotność, a w efekcie na ich wydajność. Ważne jest, aby przy wyborze nowych rozwiązań materiałowych uwzględniać ich „kompatybilność” z dotychczasowymi konstrukcjami. Należy przez to rozumieć zdolność pełnego wykorzystania nowych rozwiązań materiałowych w istniejącej konstrukcji urządzenia. Często nowe technologie umożliwiają zmiany, które – nie wpływając znacząco na koszt wytworzenia – znacząco zmieniają walory samego urządzenia.

Transport

Przodkowy magazyn urobku – selekcja i gromadzenie urobku z robót przygotowawczych

Artykuł przedstawia nowatorskie rozwiązanie techniczne – urządzenie do magazynowania urobku pracujące w ciągu przenośników odstawy z prowadzonych robót przygotowawczych. Koncepcja urządzenia została wypracowana w ZG Sobieski, przy współpracy z Hajduk Group Sp. z o.o., która podjęła się jego produkcji. Wyprodukowane urządzenie nazwano Samodzielnym Magazynem Urobku – HYDRA. Podstawowe cele zastosowania SMU HYDRA to zmniejszenie liczby pracowników na odstawie z robót przygotowawczych oraz selektywne gromadzenie i odstawa urobku, zwłaszcza z robót kamiennych na Zakład Mechanicznej Przeróbki Węgla. W kopalniach, które nie dysponują możliwością załadunku takiego urobku do wozów, zanieczyszczenie urobku ze ścian generuje dodatkowe koszty na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Realizacja obu wymienionych powyżej celów zastosowania SMU HYDRA była sprawdzona w czasie dwumiesięcznej eksploatacji urządzenia w wyrobiskach ZG Sobieski.

Linia SafeCon®belts – nowa definicja bezpieczeństwa

Sprawny transport ludzi odgrywa kluczową rolę w ciągu technologicznym zakładów górniczych. Ma on bowiem bezpośredni wpływ na efektywny czas pracy oraz poprawę bezpieczeństwa górników, w szczególności pracujących w kopalniach węgla kamiennego. Transport w kopalniach dołowych odbywa się obecnie trzema metodami: kolejką podziemną, kolejkami podwieszaną lub spągową oraz przenośnikami taśmowymi. Dlatego to właśnie te środki transportu są brane pod uwagę przy wyborze środka transportu górników do miejsca pracy. Obecnie podstawowym systemem transportu w kopalniach dołowych jest transport przenośnikowy. Duża wydajność i konstrukcja modułowa tych urządzeń umożliwiają optymalną odstawę urobku z wyrobiska. Górnicy często poruszają się wzdłuż przenośników w drodze do i z miejsca pracy, co zajmuje nawet kilka godzin. Dlatego to właśnie ten rodzaj komunikacji jest coraz częściej brany pod uwagę przy optymalizacji czasu dotarcia. Ten został już przedstawiony podczas Konferencji Wyższego Urzędu Górniczego pt. „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbyła się w 2011 r.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Skojarzone układy energetyczne sposobem gospodarczego wykorzystania metanu z pokładów węgla

W niniejszym artykule przedstawiona została idea stosowania kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów energetycznych zasilanych metanem pochodzącym z procesu odmetanowania w kopalniach węgla kamiennego. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania techniczne, w oparciu o które możliwe jest wdrożenie układów trójgeneracyjnych. Ponadto przedstawiano potencjalne korzyści związane z wprowadzeniem tego typu rozwiązań w kopalniach węgla kamiennego.

Eksploatacja złóż

Próby mechanizacji robót związanych z likwidacją chodników przyścianowych za czołem ściany na przykładzie LW „Bogdanka”

Likwidacja wyrobisk korytarzowych z demontażem i odzyskiem (rabowaniem) obudowy chodnikowej jest jedną z trudniejszych i niebezpieczniejszych robót górniczych w kopalni. Największy zakres likwidacji wyrobisk dotyczy chodników przyścianowych. Likwidacja ta realizowana jest w warunkach wysokiej koncentracji naprężeń spowodowanych ciśnieniami eksploatacyjnymi ścian, w bezpośredniej bliskości strefy zawałowej.

Wyzwania związane z wydobyciem w systemie filarowo-komorowym na głębokości 900 metrów w Czechach

W artykule przedstawiono proces wydobycia z zastosowaniem systemu komorowo-filarowego na głębokości 900 m w czeskiej kopalni ČSM, stanowiący jednocześnie próbę prowadzenia prawdopodobnie najgłębszej eksploatacji z użyciem tego systemu wybierania złoża. Opisano szczegółowo warunki geologiczne, w jakich wydobycie jest prowadzone, oraz sposób określenia rozmiarów fi larów. Metodą zabezpieczającą podtrzymywanie górotworu jest kotwienie przedstawione w trzech różnych wersjach. Następnie przeanalizowano ryzyka, takie jak samozapłon czy kwestie związane z prowadzeniem wydobycia. W części podsumowującej wymieniono obowiązki monitorowania aktywności górniczej nałożone na Spółkę OKD przez czeski Urząd Górniczy.

Nowe rozwiązanie systemu monitoringu procesu odwiertu przodka

Rozwój technik wydobycia, związany częściowo z rozwojem technicznym maszyn górniczych, jest naturalną tendencją umożliwiającą zwiększenie wydajności oraz rentowności kopalń. Obecnie w górnictwie wykorzystuje się w większości wprowadzone w momencie mechanizacji prac rodzaje maszyn, lecz ich własności użytkowe są zwiększane w efekcie dokonywania zmian konstrukcyjnych, wykorzystania podzespołów o zwiększonych parametrach pracy oraz ewentualnie systemów wspomagających. Jednym z przykładów jest system monitoringu wiercenia otworów strzałowych zamontowany na wozach wiertniczych. Jednakże zdarza się, że znane rozwiązania nie sprawdzają się we wszystkich warunkach eksploatacji, konieczne wtedy jest opracowanie nowego rozwiązania technicznego. W artykule przedstawiono przebieg prac nad właśnie takim nowym systemem monitoringu wiercenia, który powstał przy współpracy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Politechniki Wrocławskiej i jest dedykowany do pracy w warunkach polskich kopalni miedzi.

Artykuł promocyjny

13 tygodni testów

Maszyny WIR-170 I CB4-20TB pracowały na O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Eksploatacja złóż

Rozwój techniki urabiania niskich pokładów na Ukrainie

W krajach, w których eksploatowany jest węgiel, ze względu na kurczące się zasoby coraz większy nacisk kładzie się na potrzebę eksploatacji cienkich pokładów. Taką tendencję można również zaobserwować w Chinach, gdzie oprócz eksploatacji grubych i średnich pokładów kopalnie zostały zobligowane do eksploatacji pokładów poniżej 1,5 m. Zainteresowanie taką tematyką można zaobserwować również w Polsce, USA, Niemczech i Indiach. Ze względu na warunki górniczo-geologiczne również na Ukrainie duża część eksploatowanych pokładów to pokłady cienkie. W niniejszym artykule staramy się przybliżyć tematykę, opisując, jak wyglądał rozwój technologii w okresie od lat 50. XX wieku do dzisiaj, dzięki czemu można dostrzec, jak duży postęp odnotowano w tej dziedzinie. Najważniejsze dla konstruktorów tego typu maszyn są bezpieczeństwo i efektywność produkcji, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, co – jak się wydaje – w dużej części zostało osiągnięte przy zastosowaniu najnowszych maszyn tego typu. Na uwagę zasługuje kombajn KBT200 (z pionowymi wrębnikami), który jest obecnie w fazie testów, w trakcie których zaprezentowane zostało całkowicie odmienne podejście konstruktorów do kształtu i budowy wrębników.

Techniki i technologie

Wybrane sposoby ograniczenia emisji hałasu na drodze odstawy głównej-poziomowej w kopalni węgla kamiennego

W publikacji przedstawiono wybrane sposoby ograniczenia emisji hałasu na drodze odstawy głównej-poziomowej w kopalni węgla kamiennego. Na podstawie danych z wcześniej przeprowadzonych badań identyfikacji głównych źródeł hałasu analizowano trzy miejsca z najwyższą jego emisją obejmującą: napęd przenośnika, zsyp do zbiornika retencyjnego oraz węzeł przesypowy. Przedstawiono przykładowe sposoby ograniczenia emisji hałasu u źródła oraz na drodze transmisji fali akustycznej.

Bezpieczeństwo

System weryfikacji środków ochrony słuchu

Wszechobecne zagrożenie utratą słuchu sprawia, że pracodawcy, inspektorzy BHP oraz specjaliści zajmujący się problematyką ochrony słuchu muszą potrafić udzielić odpowiedzi na bardzo istotne pytanie: jaką faktyczną ochronę zapewnia pracownikowi użytkowany w zakładzie pracy sprzęt ochrony słuchu. Dzisiaj 3M wie, jak uzyskać odpowiedź na to pytanie dzięki systemowi weryfikacji ochrony słuchu E-A-RfitTM.

Inteligentna kopalnia – klucz do poprawy bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztów procesu produkcyjnego – cz. II. Centrum zarządzania bezpieczeństwem i produkcją

W II części artykułu przedstawiona została konfiguracja sprzętowa i programowa służąca w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej do monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń, ewidencji pozyskanych danych i ich automatycznej wizualizacji. Opisany został zestaw urządzeń i narzędzi wspomagających kształtowanie bezpieczeństwa pracy. W szczególności opisane zostały rozwiązania wspomagające wizualizację stanów pracy maszyn oraz możliwość monitoringu miejsca pracy. Uwzględnione zostały wymagania stawiane integracji na platformie sieciowej z udziałem technologii umożliwiających sterowanie maszynami poprzez ruchome stanowiska pracy. Opisane zostały narzędzia informatyczne oraz wdrożone rozwiązania do wizualizacji wpływające na poprawę bezpieczeństwa załogi.

Problem hałasu w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla – cz. I. Badania

W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) na jednej z kopalń węgla kamiennego. Analizie zostały poddane wszystkie oddziały i stanowiska pracy w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla. Przedstawione zostały wyniki pomiarów hałasu oraz ich wpływ na dyskomfort powodowany przez długotrwałe narażenie na hałas.

BHP jest ważne

Kopalnie są coraz bardziej zautomatyzowane, co powoduje wzrost produktywności. A jak to wpływa na bezpieczeństwo?

Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych

W sytuacjach zagrożenia pod ziemią bardzo ważnym elementem jest możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego rejonu. Specyfika zagrożeń występujących w kopalni wiąże się bardzo często z występowaniem zagrożenia gazowego i pożarowego. Istotna w takiej sytuacji jest prawidłowa ochrona dróg oddechowych pracownika, a co za tym idzie – użycie sprzętu chroniącego drogi oddechowe oraz możliwość bezpiecznej wymiany tego sprzętu w zagrożonej strefie. Polskie przepisy górnicze dopuszczają składowanie aparatów regeneracyjnych ucieczkowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. W Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” zastosowano przenośną konstrukcję stacji umożliwiającą ich bezpieczną wymianę.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij