Daniel Ozon decyzją rady nadzorczej został powołany na stanowisko prezesa JSW. Ozon od prawie dziewięciu miesięcy kieruje spółką. Pod jego kierownictwem powstała nowa strategia JSW do 2030 r., która wkrótce ma zostać oficjalnie ogłoszona.

W związku z powołaniem na stanowisko prezesa zarządu JSW dziewiątej kadencji, w środę Daniel Ozon zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej spółki, której był przewodniczącym. Obecny prezes zasiadał w radzie od 4 sierpnia 2016 r. W marcu br. rada oddelegowała go do pełnienia funkcji prezesa, później dwukrotnie przedłużając trzymiesięczny okres oddelegowania.

 

Nowy prezes jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą w dziedzinie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania i zarządzania wzrostem wartości.

 

W latach 2006-2008 Daniel Ozon pełnił funkcję wiceprezesa w JSW, dyrektora biura nadzoru właścicielskiego i strategii kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt przejęcia przez JSW kopalni Budryk oraz prace nad strategią rozwoju jastrzębskiej spółki.

 

 

- Daniel Ozon nie wykonuje innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w JSW. Nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej wobec spółki spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu - informuje JSW.

 

Źródło: http://nettg.pl