IV Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie” odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle.

Kluczowe znaczenie górnictwa dla energetyki oraz potencjał innowacyjny, jakim dysponuje ta niezwykle istotna dla gospodarki branża, znalazły swoje odzwierciedlenie w programie spotkania. Jego motywem przewodnim były najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne stosowane w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. Niemniej tematyka prezentowana w referatach i dyskusjach wykraczała znacznie szerzej poza te kwestie, obejmując swoim zakresem aspekty związane między innymi z zarządzaniem, bezpieczeństwem czy problematyką społeczno-ekonomiczną.

Spotkanie organizowane przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Wrocławską, Klub Paragraf 34 i CERT PARTNER Sp. z o.o. Sp.k., będące kontynuacją cyklu konferencji „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego”, od około 15 lat gromadzi przedstawicieli nauki, przemysłu, nadzoru technicznego oraz jednostek odpowiedzialnych za organizację, finansowanie i wdrażanie projektów oraz rozwiązań dotyczących szeroko pojętego przemysłu wydobywczego.

Konferencja „MARG” odgrywa nadrzędną rolę w budowaniu platformy porozumienia i współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w  problematykę górniczą. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz analiza możliwości i zagrożeń stojących przed współczesnym górnictwem sprzyjają rozwojowi nowych pomysłów, trendów, a także wypracowywaniu odpowiedniej strategii działania nie tylko zakładów podziemnych, ale także środowiska okołogórniczego. Prezentowane podczas konferencji referaty opublikowane zostaną w postaci monografi i naukowej.

DR JOANNA PRUCHNICKA
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.