KOMEKO 2017, czyli 18. Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność”, odbyła się 22-24 marca 2017 r. w Szczyrku.

KOMEKO jest cyklicznie organizowaną konferencją naukowo-techniczną. Organizatorem konferencji jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG, a jej tematyka koncentruje się na bezpiecznych, efektywnych, jak również niezawodnych systemach przeróbczych surowców mineralnych. Ponadto wydarzenie skupia się na zagadnieniach technologii przeróbki surowców przy uwzględnieniu relacji, jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem
a maszyną w aspekcie bezpieczeństwa, jakości oraz efektywności pracy.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Techniki Górniczej, którego misja to poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki poprzez działania w strategicznych obszarach, takich jak: potencjał badawczy, zasoby ludzkie oraz potencjał  pracowników, efektywny i motywacyjny system zarządzania, a także działania marketingowe. W związku ze stałą tendencją naturalnego wyczerpywania się złóż konieczne są optymalizacja oraz doskonalenie procesu, metod i technik wydobycia, a także odpowiednie zagospodarowanie odpadów poużytkowych i przetworzenie ich na surowce wtórne, z czym coraz częściej związana jest przeróbka. Ogromne znaczenie ma tutaj wpływ całego procesu na środowisko, co wiąże się z ciągłą praca nad unowocześnianiem metod i technik wydobywczych.

Konferencja KOMEKO 2017 poruszała właśnie powyższe zagadnienia. Pogłębiono tematykę z zakresu racjonalnej gospodarki surowcami w procesie ich przeróbki i przetwarzania – wskazano technologiczne rozwiązania dotykające tego zagadnienia. W prelekcjach dotyczących prac naukowych nad doskonaleniem procesów, takich jak „Badania wytwarzania bardzo drobnych proszków surowców mineral-nych w młynie wibracyjnym” Jana Sidora i Pawła Tomacha z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz „Identyfi kacja poziomu dźwięku na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla” Rafała Barona z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG omówiono zagadnienia związane z technologiami oraz optymalizacją
procesu obróbki surowców.

Ponadto podczas Konferencji podjęto problematykę wykorzystania odpadów górniczych oraz nowych technologii spalania węgla, o czym traktowały referaty: „Wykorzystanie odpadów węglowych w technologiach zgazowania” Aleksandra Lutyńskiego z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i Marcina Lutyńskiego z Politechniki Śląskiej czy „Technologia przeróbki odpadów cynkowo-ołowiowych ”Grażyny Pajor i Arkadiusza Mańki z Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. oraz Barbary Tory z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Poza powyższymi tematami poruszono również kwestie dotyczące rewitalizacji i rekultywacji terenów pogórniczych, co ma ogromne znaczenie szczególnie ze względu na naturalny proces ubywania surowców pod powierzchnią ziemi. Konferencja, oprócz czasu przeznaczonego na prelekcje naukowe, dawała pole do dyskusji i rozmów na poruszane tematy. Ponadto każdy dzień kończył się spotkaniem w miłej atmosferze przy muzyce.

Źródło: materiały organizatora