27 czerwca w Katowicach odbyło się XXIX Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

GIPH

Tegoroczne spotkanie miało charakter szczególny, gdyż stanowiło część obchodów Roku Jubileuszu 25-lecia działalności Izby. Z tego też powodu podzielone zostało na dwie części – pierwszą sprawozdawczo-wyborczą, oraz drugą – uroczystą, na którą zaproszono, poza członkami GIPH, także parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Energii, władz samorządowych, organizacji samorządu gospodarczego, związków zawodowych, byłych członków rady i zarządu Izby oraz dziennikarzy związanych z branżą górniczą.

Podczas pierwszej części Walnego Zgromadzenia dokonano podsumowania działalności Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej w okresie od czerwca 2015 r. do czerwca 2016 r. Przebieg tych działań przedstawił Andrzej Michalik – sekretarz Rady GIPH oraz prezes Konsorcjum Przedsiębiorstw Górniczych i Budowy Szybów. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, mimo trudnej sytuacji branży górniczej, Izba zintensyfikowała swoją aktywność, jako reprezentant interesów polskich producentów węgla i firm okołogórniczych. Konsekwentnie realizowała wytyczone przez Radę Izby podstawowe kierunki działania, a od stycznia 2016 r. miała ku temu dodatkowe możliwości, z uwagi na dołączenie do grona członków Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz wybór Prezesa GIPH – Janusza Olszowskiego - na stanowisko Wiceprezydenta tej organizacji. Na zakończenie Prezes Michalik podziękował wszystkim zgromadzonym za wieloletnią współpracę i wyraził nadzieję, na kolejne co najmniej 25 lat wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji i rozwoju polskiego sektora wydobywczego. Przedstawiono również sprawozdanie dotyczące finansów Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej za 2015 r. Podsumowania dokonała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Aleksandra Mraczek-Krzak - z-ca Naczelnego Dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych w Głównym Instytucie Górnictwa.

Dodatkowo w czasie spotkania odbyły się wybory członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019. Do Rady Izby zostali wybrani: Zdzisław Bik, Tomasz Cudny, Zdzisław Filip, Tomasz Gawlik, Dawid Gruszczyk, Jan Guzera, Michal Heřman, Kazimierz Kozioł, Andrzej Michalik, Marcin Mistarz, Eugeniusz Mokrzycki, Sławomir Obidziński, Henryk Paszcza , Mariusz Saratowicz, Leszek Słaboń, Krzysztof Szlaga, Marek Tokarz oraz Andrzej Wojtyła. Natomiast członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Józef Grzyśka, Piotr Jamrozik i Aleksandra Mraczek-Krzak.

Oficjalna część XXIX Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków GIPH zakończona została przedstawieniem przez Wiceprezesa Zarządu Izby – Piotra Kryszaka – nowych członków GIPH. Wśród nich znaleźli się: Polska Technika Górnicza SA, Sybet Sp. z o. o., SemperTrans Bełchatów Sp. z o. o., Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o., Stosowanie Maszyn oraz PPHU Malinex.

Uroczystą część, związaną z Jubileuszem 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej poprowadził Mariusz Saratowicz, prezes spółki Eltrans i wiceprzewodniczący Rady GIPH. Głos zabrał również prezes Olszowski, który przywitał przybyłych gości.
Następnie, życząc izbie kolejnych jubileuszy, głos zabrali mi.n. senator prof. Krystian Probierz, Jacek Srokowski, który odczytał list od wystosowany do GIPH przez wiceministra Tobiszowskiego, p.o. prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Andrzej Żylak oraz lider ZZ Kadra Dariusz Trzcionka. Ponadto zarówno GIPH, jak prezes Janusz Olszowski oraz wiceprezes Piotr Kryszak, odebrali z rąk przedstawiciela Krajowej Izby Gospodarczej – Michała Konwickiego - pamiątkowe medale, które zostały wybite z okazji jubileuszu 25-lecia KIG.

Część jubileuszową zakończyło wręczenie stopni górniczych przyznanych przez Ministra Energii za szczególne zasługi dla górnictwa. Dodatkowo Z okazji Jubileuszu Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przyznała Odznaki 25-lecia za zasługi w tworzeniu Izby, wieloletnią współpracę oraz za szczególne zasługi dla górnictwa węgla w Polsce. O wręczenie odznak poproszono prezesa Izby Janusza Olszowskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Izby prof. Eugeniusza Mokrzyckiego.