31 marca została podpisana umowa pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń i Kompanią Węglową dotycząca nieodpłatnego nabycia przez SRK kopalni Anna.

17 marca KWK Anna została formalnie wydzielona z kopalni Rydułtowy-Anna. 21 marca zarząd SRK podjął uchwałę o zamiarze nieodpłatnego jej nabycia. Decyzję pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza spółki (23 marca), a następnie zgodę na transakcję wraził minister energii.

W ramach nieodpłatnego nabycia SRK przejęła w użytkowanie wieczyste grunty Skarbu Państwa (blisko 76 ha), własność budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na tym terenie. W ramach transakcji SRK przejmuje też wyrobiska i budowle na dole kopalni, maszyny, urządzenia, środki trwałe, niskocenne, sprzęt informatyczny.

Z chwilą nabycia SRK SA przejmuje prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Kompanię Węglową umów, ale jedynie tych, które są niezbędne do prowadzenia likwidacji zakładu górniczego oraz zobowiązania z tytułu szkód górniczych wynikających z działalności KWK Anna. SRK wstąpiła także, w trybie art 231, w stosunki pracy z ok. 1300 pracownikami. Przejęła również obowiązek wypłaty rent wyrównawczych dla byłych pracowników KWK Anna. Jednocześnie Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarła z Kompanią Węglową umowę o współpracy, która obowiązywać będzie do połowy 2017 r. Konieczność jej zawarcia wynika z planów Kompanii Węglowej, która zamierza eksploatować ścianę zlokalizowaną na granicy obszarów górniczych wydzielonych kopalń. Ze względu na te prace likwidacja, rozumiana jako zasypanie szybów, nastąpi nie wcześniej niż w połowie 2017 r.

SRK SA będzie likwidować kopalnię Anna w oparciu o plan ruchu likwidowanej kopalni (musi być zatwierdzony przez miejscowy urząd górniczy) oraz program i plan likwidacji, który wymaga akceptacji Ministra Energii.

Nettg