27 marca 2015 roku w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, przy współpracy z Kompanią Węglową S.A. i Akademią Górniczo-Hutniczą, odbyło się Seminarium naukowo-techniczne.

Seminarium pt. Utylizacja metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego, zorganizowano pod auspicjami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Nr UDA-POIG.01.03.02-24-044/11-00, Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.).
Celem Seminarium była wymiana dotychczasowych doświadczeń i przegląd informacji
o krajowych oraz zagranicznych pracach, dotyczących, bardzo ważnego dla górnictwa węgla kamiennego, zagadnienia utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego. Program Seminarium obejmował referaty i komunikaty, dotyczące tego zagadnienia, na tle ogólnej tematyki wykorzystania metanu uwalnianego z pokładów węgla kamiennego.
Dokonano przeglądu krajowych prac badawczo-rozwojowych związanych z tematyką Seminarium. Dodatkowo omówiono dotychczasowe osiągnięcia wdrożeniowe w zakresie ogólnej tematyki metanowej krajowego górnictwa.


Seminarium podzielono na 2 Sesje tematyczne, które obejmowały prace koordynowane przez:
- Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, przy współpracy z Kompanią Węglową S.A. i Firmą „Katalizator” Sp. z o.o. (SESJA I),
- Akademię Górniczo-Hutniczą (SESJA II).
W Sesji I, na tle ogólnego wprowadzenia teoretycznego w dziedzinę reaktorów autotermicznych w zastosowaniach do spalania niskostężonych paliw, przedstawiono opracowaną w IICh PAN technologię spalania metanu z powietrza wentylacyjnego, stanowiącą przedmiot krajowego i zagranicznych zgłoszeń patentowych.
Sesja II obejmowała przegląd wieloletnich, wykonywanych w AGH prac, związanych
z tematyką utylizacji metanu uwalnianego z pokładów węgla kamiennego. Przedstawiono również wyniki uzyskane w uruchomionej instalacji utylizującej metan z powietrza wentylacyjnego.
Dodatkowo, przedstawiciel ZPBE „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.  zaprezentował, wykonane z inspiracji IICh PAN, 2 koncepcje wykorzystania ciepła spalania metanu wentylacyjnego do produkcji chłodu klimatyzacyjnego.
W dyskusji zwrócono uwagę, że ze względu na możliwe zaostrzenie przepisów ochrony środowiska związanych z emisją metanu do atmosfery, badania nad pełnym wykorzystaniem metanu górniczego powinny być kontynuowane zarówno w pracach badawczo rozwojowych, jak i na etapie przygotowania do wdrożeń przemysłowych.