Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą zainicjowało wśród znawców przedmiotu dyskusję na temat procesów mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w górnictwie.

Konferencja, która odbyła się w czerwcu w Ustroniu otworzyła nowy cykl spotkań poświęconych dziedzinom związanym z nowoczesnymi technicznymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle wydobywczym.
Konferencja stanowi kontynuację, choć w znacznie szerszym zakresie, dotychczasowych pięciu organizowanych przez CBiDGP spotkań poświęconych problematyce budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. O poszerzeniu zakresu dyskutowanych zagadnień zdecydowało ogromne zainteresowanie tematyką mechanizacji, automatyzacji, sterowania i robotyzacji procesów w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, a także elektrotechniki górniczej.
Referaty oraz dyskusje toczone zarówno podczas konferencji, jak i w kuluarach dotyczyły przede wszystkim warunków funkcjonowania polskich kopalń i perspektyw rozwoju przemysłu górniczego. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne proponowane przez teoretyków i praktyków górnictwa zaprezentowane podczas spotkania wskazują na postępy, jakie zachodzą w obszarze mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji przemysłu wydobywczego w Polsce.
Zobacz również: Stan górnictwa - kondycja, produktywność, rozwój.